Skocz do zawartości
Raciborski

Regulamin działu giełda

  Rekomendowane odpowiedzi

  Raciborski

  1) Ogólne warunki korzystania z działu Giełda na Forum ACPL

  1.1) Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala nazwę tematu oraz jego treść, zgodnie ze wzorem, znajdującym się w załącznikach nr 2.1.1 oraz 2.1.2
  1.2) Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
  1.3) Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
  1.4) Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników forum ACPL, których staż na forum to minimum trzy miesiące, i minimum 50 napisanych postów.
  1.5) Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego towaru. W ogłoszeniu jest możliwe dodanie informacji o dostępności Towaru w różnych wersjach (w innym rozmiarze, kolorze, parametrach itp.). Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest nieograniczona.
  1.6) Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
  1.7) Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.
  1.8) Portal chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności
  http://forum.android.../privacypolicy/
  1.9) Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta na Portalu/Forum.
  - Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
  1.10) Zakazane jest umieszczanie ofert komercyjnych (reklama na portalu Android.com.pl jest płatna).
  1.11) Każda wystawiana do sprzedaży/zamiany rzecz na forum musi posiadać dokument potwierdzający jej legalne pochodzenie.
  1.12) Osoba będącą stroną transakcji ma obowiązek poinformowania potencjalnego nabywcy urządzenia o tym, że telefon stracił możliwość naprawy gwarancyjnej w skutek ingerencji użytkownika. Rozumie się przez to wszelkie modyfikacje uniemożliwiające przywrócenie do stanu fabrycznego (m.in.: odblokowany bootloader, rootowanie telefonu).
  1.13) Użytkownik oferujący sprzedaż bądź zamianę, na życzenie kupującego ma obowiązek doprowadzić urządzenie do stanu fabrycznego. W szczególności tyczy się to oprogramowania
  .


  2) Ogłoszenia

  2.1) Zamieszczamy jedynie ogłoszenia dotyczące urządzeń z systemem Android OS
  - Niedostosowanie się do wymagań, będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem wątku.
  2.3) Emisja Ogłoszenia na forum rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji. Oferty starsze niż dwa tygodnie nie będą wyświetlane, bądź będą usuwane przez moderatora (dzień wystawienia oferty jest liczony jako pierwszy dzień). Po wyznaczonym terminie, można ponownie wstawić identyczne ogłoszenie.
  2.4) Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
  2.5) W działach Sprzedam/Zamienię, Kupię oraz Zamienię umieszczamy jedynie ogłoszenia z ofertą dotyczącą sprawnego urządzenia z systemem Android. Wszelkie pozostałe oferty z częściami urządzeń, akcesoriami, usługami związanymi z w/w. urządzeniami umieszczamy w dziale Pozostałe typy ofert.  2.1.1) Tytuł tematu musi zawierać :


  A) Jeden z Prefiksów ([sprzedam] i/lub [Licytacja,aukcja] i/lub [Zamienię] i/lub [Kupię ] i/lub [sprzedam,zamienię]), który jest obowiązkowy aby ogłoszenie mogło być zamieszczone w dziale Giełda.
  B ) Nazwę sprzedawanego przedmiotu.
  C) Cenę (dotyczy ofert sprzedaży i kupna). Cena jest opcjonalna w przypadku aukcji.
  Ogłoszenia kupna, sprzedaży lub wymiany zamieszczamy w dziale do tego dedykowanym.


  Wzór tytułu tematu:

  [sPRZEDAM] Sony Xperia T3. Cena 1050 zł.
  [Licytacja,aukcja] Sony Xperia T3.
  [sprzedam,zamienię] Sony Xperia T3 (1050 zł), na Sony Xperie Z2

  [KUPIĘ] Sony Xperia T3. 1050 zł

  2.1.2) Treść ogłoszenia powinna zawierać:

  ( Pamiętaj, im więcej danych zamieścisz, tym szybciej masz okazję sprzedać swój produkt)

   

  • Opis sprzedawanego produktu, zachęcający do kupna lub wymiany.
  • Cena produktu (Obowiązkowo)
  • Forma kontaktu do siebie. ( Np. adres a-mail, komunikator, prywatna wiadomość na forum, itp.) (Obowiązkowo)
  • Data zakupu, data produkcji (Opcjonalnie)
  • Dokument zakupu ( FV, paragon) (Opcjonalnie)
  • Informacja o gwarancji (Opcjonalnie)
  • Stan oferowanego przedmiotu (Nowy, używany, uszkodzony) (Opcjonalnie)
  • Jeżeli istnieje możliwość to należy dodać zdjęcia oferowanego przedmiotu (dotyczy ofert sprzedaży i zamiany) (Opcjonalnie)
  • Link do portalu Aukcyjnego (Opcjonalnie)

   

  Gotowe wzory do skopiowania znajdziesz tutaj.

  http://forum.android.com.pl/topic/248959-wzory-og%C5%82osze%C5%84-kupna-sprzeda%C5%BCy-wymiany-itp/

  H) Wszelkie dodatkowe informacje Autor tematu umieszcza w temacie, aktualizując pierwszy post (nie może dodawać kolejnych wypowiedzi we własnym wątku).
  I) W tematach z ofertami panuje absolutny zakaz wypowiedzi! Negocjacje prowadzone są za pomocą PM, lub drogą prywatną, dotyczy to również ofert wymian.
  J) Zakazane jest podbijanie tematów, posty takie będą ukrywane przez moderatora.
  K) Zakazane jest zmienianie ceny produktu w trakcie trwania ogłoszenia.
  L) Jeżeli ogłoszenie będzie nieaktualne to dodajemy prefix NIEAKTUALNE , wtedy moderator przeniesie wątek do kosza.
  Możesz też zaraportować swój wątek, w powodzie wpisując, NIEAKTUALNE  3) Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń:

  3.1) Ofert kupna, sprzedaży, wymiany kont związanych z grami oraz wirtualnych walut, przedmiotów występujących w danej grze.
  Wyjątkiem są konta, w których wydawca gry tego nie zabrania.
  3.2) Ofert sprzedaży, wymiany kupna urządzeń, które pochodzą z kradzieży lub zostały nabyte w inny nielegalny sposób.  4) Zasady odpowiedzialności

  4.1) Portal ACPL umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń na forum, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w regulaminie Forum, oraz regulaminie działu giełda, który jest jego integralną częścią.
  4.2) Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
  4.3) Portal nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
  4.4) Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
  4.5) Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Portal ACPL stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

  4.6) Portal ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  - powszechnie uznane za obraźliwe,
  - noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  - naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  - szkodzące dobremu imieniu lub renomie Portalu lub jego partnerów,
  - wprowadzające w błąd.
  4.7) Portal nie odpowiada za:
  - brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  - realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  - działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Portalu niezależnych,
  - składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  4.8) Portal ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Portalu lub w inny sposób szkodzi nam.


  5) Postępowanie reklamacyjne


  5.1) Android.com.pl nie jest stroną transakcji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy z nimi. Wszelkie problemy wynikłe z nieuczciwej transakcji należy kierować do organów ścigania.
  - Powstałe tematy na forum z "dochodzeniami" organizowanymi przez osoby oszukane będą usuwane.

  6) Postanowienia końcowe

  6.1) Regulamin działu Giełda oraz Forum dostępny jest tutaj.
  http://forum.android...gulaminy-forum/
  6.2) O zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona odpowiednia informacja poprzez zamieszczenie informacji na stronie forum ACPL w dziale Regulaminy Forum, i w dziele giełda.
  6.3) Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora forum, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie ACPL. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
  6.4) O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  6.5) Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach portalu ACPL będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  6.6) Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://uokik.gov.pl/index.php ,w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. Tj. 23-09-2015 r.

  • Lubię to! 1

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach
  Positive

  Usunięto punt 2.2 o treści:

   

  2.2) Dopuszczalne są ogłoszenia zamiany innych urządzeń, gdzie przynajmniej jedna ze stron transakcji będzie oferowała urządzenie pracujące z systemem Android OS

   

  • Lubię to! 2

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach
  bartekc00

  Z dniem dzisiejszym, tj. 04.10.2017, punkt Regulaminu Działu Giełda
   

  Cytuj

  2.2) Emisja Ogłoszenia na forum rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji. Oferty starsze niż tydzień nie będą wyświetlane, bądź będą usuwane przez moderatora (dzień wystawienia oferty jest liczony jako pierwszy dzień). Po wyznaczonym terminie, można ponownie wstawić identyczne ogłoszenie.


  nabiera brzmienia
   

  Cytuj

  2.2) Emisja Ogłoszenia na forum rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji. Oferty starsze niż dwa tygodnie nie będą wyświetlane, bądź będą usuwane przez moderatora (dzień wystawienia oferty jest liczony jako pierwszy dzień). Po wyznaczonym terminie, można ponownie wstawić identyczne ogłoszenie.


  Czas aktywności ofert ulega wydłużeniu do dwóch tygodni.

  • Piwko! 1
  • Lubię to! 1

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach
  Gość
  Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

   Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  x